Reserveringen
Na het reserveren van het activiteitenprogramma ontvangt u een factuur. Na het betalen van de factuur staat de afspraak vast.

Aansprakelijkheid
"survival with nature" kan niet aansprakelijk worden gesteld als er letsel of schade opgelopen wordt door het uitvoeren van activiteiten of door het gebruik van materialen.

Annuleren
Annulering van een activiteitenprogramma kan tot 1 week vooraf kosteloos. Daarna zijn de annuleringskosten 100% van de gehele prijs.
Indien er een persoon ziek is, betaalt u het aantal opgegeven kinderen.


Ziekte of overmacht workshopleider
Mocht het activiteitenprogramma door overmacht niet doorgaan, dan kan ”survival with nature” niet aansprakelijk gesteld worden. Als een activiteitenprogramma niet door kan gaan, wordt  deze kosteloos op een andere dag ingehaald.

Schade
Is het activiteitenprogramma op locatie, waar onverhoopt schade aan de locatie wordt opgelopen door één van de deelnemers dan bent u zelf verantwoordelijk. Wij zijn niet aansprakelijk voor opgelopen schade tijdens het activiteitenprogramma.

Voorwaarden ”survival with nature”

Algemeen
Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop, levering - en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Prijzen
Alle prijzen zijn in euro's, inclusief BTW.

Betaling
Na een boeking ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw boeking en de totale kosten.
Elk activiteitenprogramma wordt pas geleverd na betaling.   U kunt betalen middels een overschrijving via bank -of girorekening van bovenstaand adres.  De volledige betaling dient 14 dagen voor de datum van het geboekte activiteitenprogramma te zijn voldaan.

Aansprakelijkheid
In geval van klachten over het activiteitenprogramma kunt u zich altijd wenden tot ”survival with nature” , waarna wij contact zullen opnemen met u.

Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ”survival with nature” in geval van overmacht het recht om, de uitvoering van uw boeking op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Indien zulks het geval is dan zal ”survival with nature” u zo spoedig mogelijk dit meedelen, zonder dat ”survival with nature” gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door ”survival with nature” gebruikt en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties.

Vragen/klachten
Mocht u vragen of klachten hebben over het door u aangekochte activiteitenprogramma, dan verzoeken wij u om ons binnen 3 dagen hierover per e-mail (survivalwithnature@live.nl) te berichten.  U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, boekingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van ”survival with nature”